Gifu Shinkin Bank  Japan

Financial Reports

Financial Statement 2021

Download Report

Financial Highlights 2020

Download Report

Financial Statement 2019

Download Report

Financial Statement 2019

Download Report

Financial Statement 2019

Download Report

Annual Report 2018

Download Report

Annual Report in English 2018

Download Report

Financial Statement 2018

Download Report

Annual Report 2016

Download Report

Financial Highlights 2016

Download Report

Financial Statement 2016

Download Report

Annual Report 2015

Download Report

Financial Statement 2015

Download Report

Annual Report 2014

Download Report

Financial Highlights 2014

Download Report

Annual Report 2013

Download Report

Financial Statement 2013

Download Report

Annual Report 2012

Download Report

Financial Statement 2012

Download Report